Keep it simple! Mozzarella cheese, tomato sauce,  fresh basil